Statut

Statut stowarzyszenia 'Styl życia'

  

STATUT

STOWARZYSZENIA RODZIN ABSTYNENCKICH „STYL ŻYCIA”

 

Rozdział  I

Postanowienia ogólne.

 

§ 1

     1.    Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich  „Styl życia” działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dn. 07.04.1989r. (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zmianami)

     2.    Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

     3.    Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia  jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś jego siedzibą miasto Siedlce.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać  pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci zgodnie a zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

  

Rozdział II

Cele, sposoby działania.

§ 6

1.      Propagowanie zdrowego, wolnego od uzależnień  i przemocy stylu życia oraz krzewienie twórczego rozwoju swojej osobowości.

2.      Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i konsultacyjnej w zakresie przeciwdziałania nałogom i innym patologiom społecznym (wśród dorosłych, młodzieży oraz dzieci).

3.      Wspieranie rodzin oraz lokalnych środowisk w profilaktyce, przeciwdziałaniu i zwalczaniu nałogów, w szczególności:  alkoholizmu, narkomanii, hazardu, oraz lekomanii, seksoholizmu, uzależnienia od komputera i innych nałogów behawioralnych.

4.      Pomoc osobom dotkniętym problemem uzależnień. Wsparcie informacyjne oraz poradnictwo dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych. Wsparcie dla osób dorosłych z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików.

5.      Pomoc osobom uwikłanym w przemoc domową. Wsparcie informatyczne i doraźne poradnictwo dla ofiar przemocy.

6.       Upowszechnianie wiedzy na temat choroby alkoholowej, narkomanii, działania środków zmieniających świadomość  oraz specyfiki  innych uzależnień,  jak też  udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia.

7.      Wpływ na rozwój kulturalny i duchowy członków Stowarzyszenia i uczestników realizowanych zadań

      8.    Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej w dziedzinie  

            rozwiązywania problemów alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień.

  1. Wspieranie i współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami   

pozarządowymi zajmującymi się  szeroko rozwiniętą problematyką społeczną.

 

 Wyżej wymienione cele Stowarzyszenia zamierza realizować poprzez prowadzenie:

- telefonu zaufania,

-  punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym oraz ich   rodzin,

- punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków oraz dla rodziców młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniem od środków zmieniających świadomość,

- prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców z problemem uzależnienia dzieci od narkotyków i innych środków psychoaktywnych,

- prowadzenie grupy wsparcia dla neofitów, czyli osób które zakończyły leczenie stacjonarne i pragną przeciwdziałać nawrotom uzależnienia,

- współpracę z istniejącymi  - na terenie miasta Siedlce i okolicznych powiatów  - grupami

samopomocowymi:  AA,  AL–ANON, DDA, AL –ATEEN, Anonimowych Narkomanów, Anonimowych Żarłoków, Anonimowych Hazardzistów, SLAA

-  prowadzenie biblioteki  i udostępnianie książek poświęconych  problematyce:  uzależnień, współuzależnienia, rozwoju osobistego

- poradnictwo psychologiczne,

- prowadzenie strony internetowej i udzielania za jej pośrednictwem informacji oraz poradnictwa drogą mailową, jak też poprzez komunikatory internetowe,

- organizowanie i prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w  formie usług stacjonarnych i mobilnych dla wspólnot i społeczności lokalnych,

- organizowanie i prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz grup zmarginalizowanych lub zagrożonych marginalizacją, w szczególności: osób niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku, osób bezrobotnych, a zwłaszcza młodzieży bezrobotnej, ofiarom przestępstw, osobom opuszczającym zakłady karne, osobom uzależnionym, chorym psychicznie, przedstawicielom mniejszości narodowych, imigrantom, uchodźcom i repatriantom, mieszkańcom miejskich i wiejskich obszarów zaniedbanych gospodarczo i kulturowo,

- organizowanie spotkań z fachowcami w dziedzinie uzależnień oraz konferencji i szkoleń z zakresu problematyki uzależnień,

- organizowanie warsztatów terapeutycznych,

- pomoc dzieciom i młodzieży (w szczególności ze środowisk patologicznych i zagrożonych patologią) w zakresie organizacji czasu wolnego, wypoczynku i rekreacji,

- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych marginalizacją społeczną,

- organizowanie zimowych i letnich obozów (stacjonarnych i wyjazdowych) dla: dzieci z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo, dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami oraz dla młodych neofitów

- delegowanie członków Stowarzyszenia na szkolenia i konferencje z zakresu m.in.  profilaktyki uzależnień, motywowania do leczenia, skutecznego niesienia wsparcia i pomocy osobom w kryzysie, dotkniętym problemem uzależnienia, przemocy, jak również z zakresu działalności organizacji pozarządowych.

- udział w ogólnopolskich imprezach trzeźwościowych.

 

Wyżej wymienione cele będą realizowane w obszarach:

Oświata, kultura, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, ochrona środowiska.

 

W realizacji celów, o których mowa w § 6 Stowarzyszenie ma prawo wydawania aktów wewnętrznych dotyczących jego działalności.

 

Rozdział III

Członkowie – ich prawa i obowiązki

§ 7

 1.      Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna – obywatel polski mający pełną zdolność do  czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.

 

2.      Małoletni w wieku 16 – 18 lat, który posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych może należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

3.    Małoletni poniżej 16 lat może za zgodą przedstawicieli ustawowych należą do       Stowarzyszenia jednak bez prawa do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz.

 

4.    Członkiem wspierającym mogą być inne stowarzyszenia posiadające osobowość prawną których cele statutowe są zgodne z merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, jak również  inne Kluby Abstynentów. Działają one za pośrednictwem swoich pełnomocników.

 § 8

  1. Członków przyjmuje  Uchwałą Zarząd Stowarzyszenia po złożeniu przez ubiegającego się pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia. Uchwała ta powinna zapaść niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia deklaracji.

 

2.      Okres, o którym mowa w § 7 pkt. 1 jest okresem kandydackim, w okresie którego nie przysługują prawa wynikające z zapisów § 9 niniejszego statutu.                                                         

 § 9

 Członek Stowarzyszenia ma prawo do:

- czynnego i biernego wyboru do Władz,

- uczestniczenia we wszystkich formach działalności statutowej

- zgłaszania postulatów i wniosków wobec Władz.

  § 10

 Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

- przestrzegania Statutu i Uchwał Władz.

- aktywnego udziału w realizacji zadań statutowych

- dbałość o mienie i majątek Klubu

- regularnego i systematycznego opłacania składek członkowskich

 § 11

 Członkostwo ustaje w wyniku:

- dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu

- utraty przez członka praw publicznych i zdolności do czynności prawnych

- śmierci członka

- wykluczenia z powodu nieprzestrzegania przez członka jego obowiązków statutowych

- od Uchwały Zarządu o wykluczeniu członkowi służy prawo odwołania się do walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia tej Uchwały.

  

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 12

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

            Walne Zebranie Członków

            Zarząd

            Komisja rewizyjna

§ 13

      1.    Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zebrania.

     2.    Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby      uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 14

 W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcje kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 15

 1.         Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

     2.    Uchwały Walnego Zebrania członków podejmowane są zwykłą większością głosów w      pierwszym             terminie w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim     terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

  1. Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku z własnej inicjatywy.

Walne Zebranie członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 3/4 członków powinno być zwołane w terminie 14 dni od chwili złożenia Zarządowi umotywowanego   wniosku.

 

4.      O terminie zwołania Walnego Zebrania członków wraz z proponowanym porządkiem zebrania Zarząd zawiadamia członków w terminie co najmniej 14 dni przed dniem zebrania.

§ 16

 Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:

- uchwalania głównych kierunków działania i budżetu,

- rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu

- wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

- uchwalenie zmian w Statucie

- podejmowanie Uchwał w sprawie przynależności do innych organizacji

- udzielanie absolutorium zarządowi i Komisji Rewizyjnej

- udzielanie odpowiedzi i rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu o wykluczeniu

- podjęcie Uchwały o rozwiązaniu się 

- ustalenie wysokości składek członkowskich

 § 17

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem.

 § 18

 Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu.

 § 19

 1. Zarząd składa się z 5 członków:

            Prezes

            Z-ca prezesa

            Sekretarz

            Skarbnik

            Członek zarządu

 § 20

 Do kompetencji Zarządu należy:

- kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu

- opracowanie programu działalności Stowarzyszenia

- zwoływanie Walnego Zebrania

- realizowanie uchwał Walnego Zebrania

- przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia

- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

- powoływanie kierownika klubu

- zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi walnego zebrania

- rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia

- do kompetencji Zarządu należą także wszystkie uchwały nie zastrzeżonych dla innych Stowarzyszeń.

 § 21

1.         Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes (lub z jego upoważnienia zastępca) w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 4 razy w roku.

 

2.         Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

  

     3.    W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji            Rewizyjnej i zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.

 § 22

 Do ważności pism dotyczących należności majątkowych, innych pism i dokumentów oraz do podpisywania ofert i umów wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

 § 23

     1.    Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

     2.    Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybieraj spośród siebie   przewodniczącego.

     3.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie           Stowarzyszenia.

     4.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa,             powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.

5.    Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym    wyrokiem     sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

 § 24

 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

      1.    Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia

     2.    Przekładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.

     3.    Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 25

       1.  Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

       2.  Fundusze Stowarzyszenia pochodzą w szczególności ze składek członkowskich, dotacji z             budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, spadków, darowizn, zapisów i odpłatnej działalności statutowej wg. Zasad określonych w odrębnych przepisach.

       3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

 § 26

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i zarządzania majątkiem regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

 § 27

 Uchwały o zmianie Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 § 28

Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 § 29

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.