DDA,DDD

Grupa Dorosłe Dzieci Alkoholików i Dorosłe Dzieci rodzin Dysfunkcyjnych

Spotkania grup samopomocowych

DDA,DDD

 

Spotkania DDA/DDD w naszej świetlicy
Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek od 1800 do 2000 

(1szy poniedziałek m-ca otwarty).

 

Kto może przyjść?
Każdy, kto identyfikuje się z problemem.


Czy ma jakieś obowiązki/przywileje?
Obowiązkiem jest stosowanie się do przyjętych zasad (np. zachowanie anonimowości,...).


Co jest na spotkaniach?
Dzielimy się swoimi problemami i radościami.


Czy uczestnictwo jest darmowe?
Tak, jednak można zawsze wrzucić coś do kapelusza na herbatę :)

Co to znaczy DDA?

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) – samopomocowe grupy wsparcia stworzone z myślą o osobach, które dorastały w domu, gdzie przynajmniej jedno z rodziców było alkoholikiem i w związku z tym osoby te wykształciły cechy ułatwiające egzystowanie w takiej rodzinie, lecz wydatnie utrudniające życie poza nią. Opierają się na założeniu, że ludziom z określonymi problemami najlepiej pomogą w zdrowieniu spotkania z osobami o podobnych trudnościach.

W źródłach amerykańskich obecnie równolegle pojawiają się nazwy ACoA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i ACA (Anonimowe Dorosłe Dzieci), dla odzwierciedlenia, że podobne problemy mogą dotyczyć nie tylko osób z rodzin z problemem alkoholowym, lecz także wychowanych w rodzinach, w których istniały innego rodzaju dysfunkcje (nadużycia seksualne, przemoc, perfekcjonizm, emocjonalny rozpad małżeństwa rodziców, zakaz wyrażania uczuć itp.). W Polsce dotychczas funkcjonuje głównie pojęcie DDA, czasem z zaznaczeniem, że chodzi także o DDD (Dorosłe Dzieci rodzin Dysfunkcyjnych).

 

Metody pracy z DDA

Choć określenie 'syndromu DDA' jest jedno, różne mogą być metody pracy nad usuwaniem skutków dorastania w 'alkoholowym lub inny sposób dysfunkcyjnym domu':

1. Terapia indywidualna – w formie indywidualnych konsultacji z terapeutą, rozmowy o problemach, przeżywanych emocjach, z możliwością otrzymywania informacji zwrotnych.

2. Terapia grupowa DDA pod kierunkiem terapeuty możliwe jest dzielenie się przez uczestników swoimi przeżyciami i problemami, otrzymywanie informacji zwrotnych od innych uczestników; w bardziej zaawansowanych formach możliwe jest także zadawanie prac pisemnych, praca w parach lub małych grupach, czy bardziej zaawansowane formy psychoterapii (np. psychodrama czy ustawienia).

W Polsce istnieje możliwość korzystania z obu form terapii w wersji płatnej albo całkowicie lub częściowo refundowanej przez ośrodki rządowe lub samorządowe (NFZ, PARPA, budżety gmin).

3. Uczestnictwo w mityngach DDA – 'dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją', w połączeniu z pracą na programie 12 kroków DDA. Mityng jest grupą samopomocową: podczas spotkań możliwe jest korzystanie z doświadczeń innych uczestników, jednak bez możliwości udzielania rad, komentowania, czy przerywania wypowiedzi innych uczestników; prowadzącymi mityngi są zwykle osoby ze Wspólnoty DDA dysponujące największym doświadczeniem, zaangażowaniem lub 'stażem zdrowienia'; jednym z warunków bezwzględnie obowiązującym na mityngach jest zachowanie anonimowości spotkanych tam osób oraz zasłyszanych spraw i zdarzeń.

W Polsce istnieje możliwość uczestnictwa w mityngach wielu różnych grup DDA (działa m.in. kilka grup na Mazowszu, grupy w Wielkopolsce oraz na terenie Dolnego i Górnego Śląska). Uczestnictwo w mityngach DDA jest zawsze bezpłatne. Grupy utrzymują się jedynie z własnych, dobrowolnych składek na cele organizacji spotkań (wynajęcie sali, materiały informacyjne itd.)

Doświadczenie wielu DDA wskazuje, że możliwe i skuteczne jest łączenie w pracy nad sobą korzyści uzyskanych ze stosowania 2-3 z wymienionych metod.

Psychoterapeuta - osoba posiadająca certyfikat podyplomowej szkoły psychoterapii lub będąca w trakcie jego zdobywania, pozostająca pod stałą superwizją. Psycholog lub psychiatra nie jest psychoterapeutą, jeśli nie ukończył (lub nie jest w trakcie) takiego (trwającego zwykle 4 lata lub więcej) szkolenia. Tak jak lekarza obowiązuje zasada 'po pierwsze: nie szkodzić', tak psychoterapeutę obowiązuje zasada 'po pierwsze: nie radzić'.

Wykorzystano materiały z wikipedia.org

 

Przydatne linki/informacje:

www.dda.pl- nieoficjalna STRONA DDA adresowana jest do wszystkich ludzi, którzy szukają pomocy w związku z urazami doznanymi w dzieciństwie.

www.dda.charaktery.eu/-portal wydawnictwa Charaktery

Biuro Służby Krajowej AA: (0-22) 828 04 94 - informacje o mityngach różnych wspólnot 12 Kroków w Polsce, Wspólnota Augustyńska Anonimowi Erotomani: 
www.waae.webpark.pl, Anonimowi Żarłocy: www.przewaga.pl/przewaga

Licheńskie Centrum Pomocy: 
www.pomoclichen.home.pl, Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu: www.DniSkupieniaDDA.plwww.oat.com.pl, pomoc duchowa dla uzależnionych, współuzależnionych i rodziny, rekolekcje, seminaria.

Instytut Psychologii Zdrowia: 
www.ipz.edu.pl ; Państwowa Agencja Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych: www.parpa.pl; Niebieska Linia - dla ofiar przemocy w rodzinie: www.niebieskalinia.pl, telefony zaufania w Polsce: www.free.ngo.pl/pomoctel/tezety.html 

Desiderata, metoda 12 kroków, rozwiązanie, typowe uczucia, zachowania, prawa DDA, literatura, informacje o spotkaniach w sąsiednich miastach :
Opis: .pdfwersja .pdfOpis: .docwersja .doc

 

1  2  3  4   »»»  

Nigdy nie jest za późno, aby mieć szczęśliwe dzieciństwo

-Anthony Robbins